فاطمیه کردستان عطر شهید گمنام گرفت

سنندج- زانست- هر از گاهی پیکرهای پاکشان باز می‌گردند تا اهل دنیا را معطر به عطر…